Privacyverklaring
Verwerkingsverantwoordelijke

Nikita van der Haven Fotografie, gevestigd aan de Geestakker 34 in Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van Nikita van der Haven Fotografie.

Contactgegevens:

Nikita van der Haven Fotografie

Geestakker 34

1852 EX HEILOO

nikitavdhaven@outlook.com

www.nikitavanderhaven.nl 

06 – 52 05 06 26

Persoonsgegevens verwerken

Wanneer u diensten en/of producten van Nikita van der Haven Fotografie afneemt, een aanvraagformulier invult of een overeenkomst met Nikita van der Haven Fotografie aangaat worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nikita van der Haven Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat brengt mee dat:

-      Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De soort gegevens die worden verzameld, de gronden waarop en de doelen waarvoor zijn beschreven in deze privacyverklaring;

-      Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt;

-      Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-      Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-      Persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-      Nikita van der Haven Fotografie op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze rechten zal respecteren.

 

Soort gegevens, grondslagen voor de verwerking en verwerkingsdoelen

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt wanneer u diensten en/of producten van Nikita van der Haven Fotografie afneemt, een aanvraagformulier invult of een overeenkomst met Nikita van der Haven Fotografie aangaat, onder vermelding van het verzamel/verwerkingsdoel en de verwerkingsgrondslag:

Soort gegevens

-   Voor- en achternaam

-    Adresgegevens

-    Telefoonnummer

-   E-mailadres

-    Bankrekeningnummer

-    Overige persoonsgegevens die u mondeling of schriftelijk actief verstrekt

-    Foto’s/Beeldmateriaal


Verzamel/verwerkingsdoel

  • Aangaan en uitvoeren van overeenkomsten/opdrachten ter zake van het leveren van de diensten en/of producten en/of overige activiteiten van Nikita van der Haven Fotografie
  • Communicatie over de overeenkomst/opdracht
  • Communicatie over de diensten/producten
  • Afleveren van door u bestelde diensten en producten
  • Betaling en facturatie mogelijk maken


Grondslag voor de verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst/opdracht waarbij u partij bent of betrokken bent, of om op uw verzoek voorafgaand hieraan maatregelen te nemen c.q. uw aanvraag in behandeling te nemen.

 

Publicatie van foto’s en beeldmateriaal dat in uw opdracht is gemaakt op de website en social media pagina’s van Nikita van der Haven Fotografie vindt alleen plaats wanneer u hiertoe toestemming hebt gegeven.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Nikita van der Haven Fotografie verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens wanneer hiervoor toestemming is gegeven ofwel u deze zelf openbaar heeft gemaakt. Dit kan de volgende gegevens betreffen:

  • Gezondheidsgegevens welke u op eigen initiatief heeft verstrekt in verband met een fotoreportage;
  • Beeldmateriaal van een fotoreportage waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele gerichtheid of biometrische gegevens  blijken;
  • Persoonsgegevens van minderjarigen, enkel wanneer hiertoe toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevensverstrekking aan derden  

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt Nikita van der Haven Fotografie geen persoonsgegevens aan derden, behoudens het navolgende:

•  Nikita van der Haven Fotografie kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zij inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening in overeenstemming met de doeleinden waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt;

•  Nikita van der Haven Fotografie kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van opsporingsonderzoek of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.   


Bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Nikita van der Haven Fotografie zijn:

• Microsoft - e-mail 

• Google analytics - Website 

• Social Media - Promotionele doeleinden

• Leveranciers – Leveringsdoeleinden

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard 

Nikita van der Haven Fotografie bewaart uw persoonsgegevens voor zolang als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld, ofwel zolang er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Als u een contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt, worden deze gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Ten aanzien van de verzamelde gegevens van klanten met wie een opdracht/overeenkomst tot stand is gekomen geldt dat de gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de opdracht/overeenkomst en tot 5 jaar na beëindiging/afronding daarvan, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. Zo zullen bepaalde gegevens in de financiële administratie moeten worden bewaard gedurende 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Voorts heeft u het recht op beperking van de u betreffende verwerking, recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact opnemen met Nikita van der Haven Fotografie. Nikita van der Haven Fotografie kan u daarbij verzoeken om u te identificeren.

Indien Nikita van der Haven Fotografie uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met Nikita van der Haven Fotografie middels de contactgegevens die bovenaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Met vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met Nikita van der Haven Fotografie. Mocht uw klacht niet tot tevredenheid worden opgelost kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nikita van der Haven Fotografie reageert binnen vier weken op uw verzoek.


Wijzigingen

Nikita van der Haven Fotografie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

 

Heiloo, januari 2022